eTeczka pracownicza

Zobacz, co możesz zyskać wprowadzając proces oceny pracowników

Zabezpieczenie dokumentów

Do dokumentów mają dostęp tylko osoby, którym nadano odpowiednie uprawnienia. Dla całej bazy tworzona jest codziennie kopia zapasowa, a dodatkowo zachowywane są wcześniejsze kopie zgodnie z ustawioną minimalna retencją. Możliwość trwałego usunięcia dokumentów dostępna jest wyłącznie po upływie określonego czasu dla poszczególnych kategorii.
Zabezpieczenie dokumentów

Integralność treści dokumentacji i metadanych

Zabezpieczenie przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur - system zapewnia ochronę przed zmianą a także pozwala zweryfikować integralność dokumentów podpisanych elektronicznie.
Integralność treści dokumentacji i metadanych

Stały dostęp do dokumentacji

Stały dostęp do dokumentacji osobom do tego upoważnionym - tylko osoby z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami mają wgląd do folderów z aktami pracowniczymi.
Stały dostęp do dokumentacji

Identyfikacja osób mających dostęp do dokumentacji

Identyfikację oraz rejestrowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych - szczegółowa historia pozwala przeglądać wszystkie dostępy oraz zmiany dokonywane w dokumentacji.
Identyfikacja osób mających dostęp do dokumentacji

Wyszukiwanie dokumentacji na podstawie metadanych

Wyszukiwanie dokumentacji na podstawie metadanych, o których mowa w § 13 ust. 3 – system pozwala na wyszukiwanie dokumentów po wszystkich z wymienionych w rozporządzeniu metadanych.
Wyszukiwanie dokumentacji na podstawie metadanych

Eksport dokumentacji pracowniczej

Wydawanie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej, dokumentacji albo części dokumentacji – wydzieloną teczkę pracownika wraz z całą zawartością można w pobrać w formacie zip, a następnie przeglądać na lokalnym dysku dowolnego komputera lub przekazać do przetwarzania przez inny system informatyczny.
Eksport dokumentacji pracowniczej